Bestuurslid/-leden

Wie zijn we?

Stichting Stad als Podium (SAP) heeft als doel een eigentijdse, gevarieerde jaarprogrammering van de podiumkunsten in Harderwijk neer te zetten, die van culturele, sociale en economische waarde voor de stad is. De programmering bevat zowel professionele als semiprofessionele en amateurkunst en wordt geprogrammeerd op diverse binnen- en buitenlocaties in de hele stad. Dit doet zij in samenwerking met haar partnerorganisaties en het netwerk, bestaande uit diverse culturele organisaties en leveranciers in en om Harderwijk. SAP maakt als netwerkorganisatie vernieuwing binnen de podiumkunsten mogelijk en streeft ernaar aan te sluiten bij de actuele trends in de culturele sector. 

In september 2017 heeft gemeente Harderwijk voor het projectplan van SAP gekozen, waarna SAP als stichting is opgericht. Per 1 januari 2020 zal SAP een subsidie ontvangen voor de uitvoer van haar plannen en daarmee officieel van start gaan met een volledige, jaarronde programmering van podiumkunsten en cross-overs met andere kunstdisciplines.

Bestuurslid/-leden
Bestuursleden van Stad als Podium worden benoemd als voorzitter (ingevuld), secretaris, penningmeester (ingevuld) of algemeen bestuurslid. De bestuursleden hebben elk een eigen taak. Een bestuurslid bezit bij voorkeur aanvullende kennis en vaardigheden op het gebied van podiumprogrammering & marketing, personeelszaken en/of juridische kennis. Affiniteit en/of bekendheid met de culturele sector in Harderwijk is zeer wenselijk.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting en heeft een toezicht-
houdende taak, waarbij het bestuur zich houdt aan de Cultural Governance Code. Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden en maximaal vijf leden. Het betreft een onbezoldigde functie.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Het bestuur is verantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting en heeft een toezichthoudende taak, waarbij zij zich houdt aan de Cultural Governance Code. Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden en is een onbezoldigde functie. De drie bestuursleden worden benoemd als voorzitter, secretaris of penningmeester en hebben elk een eigen taak en verantwoordelijkheid binnen de organisatie. Naast deze rollen is er ruimte voor een extra bestuurslid, om het bestuur met specifieke kennis en vaardigheden aan te vullen, bijvoorbeeld op het gebied van personeelszaken/HR, juridische kennis of podiumkunst. De rol van dit extra bestuurslid kan wisselen, afhankelijk van de behoefte in de organisatiefase.

  • Ideeën aandragen voor programmering, passend binnen gestelde kaders.
  • Ideeën voor programmering vanuit brede partnernetwerk toetsen aan gestelde toetsingscriteria.
  • Inkomende aanvragen vanuit het netwerk voor ondersteuning programmering toetsen aan gestelde toetsingscriteria.
  • Programmering afstemmen in planning en een voorstel doen voor een jaarronde programmering, aansluitend bij gestelde kaders.
  • Cultuurlandschap en voorstellingen in Nederland onderzoeken en volgen, waaronder actief voorstellingen bezoeken.
  • SAP-visie uitdragen binnen Harderwijk.
  • Relatie onderhouden met partnerorganisaties en netwerk betrekken bij co-creatie.

Rol secretaris
De secretaris vormt het geheugen van de organisatie. Hij is verantwoordelijk voor het verzamelen, ordenen en opbergen van informatie. Hij beheert hierbij een toegankelijk en veilig archief en informatiesysteem, waarin het makkelijk zoeken is naar (de geschiedenis van) documenten en contacten. Hij vormt dan ook de contactpersoon voor inkomende post en e-mail voor het bestuur. De secretaris documenteert, correspondeert, notuleert en houdt de opvolging van afgesproken actiepunten in de gaten. De secretaris organiseert en ziet tevens toe op een correctie administratie binnen de stichting.

RESULTAATGEBIEDEN EN TAKEN

Ontwikkelt en houdt toezicht op het beleid
• Strategisch (meerjaren)beleid en organisatiedoelstellingen opstellen en realisatie bewaken
• Uitvoer van gemeentelijke opdracht bewaken
• Jaarverslag schrijven
• Relevante maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied van
podiumkunst, cultuur en beleid & bestuur volgen
• Op transparantie binnen organisatie toezien

Draagt zorg voor de administratie, interne communicatie en correspondentie
• Zorgdragen voor een correcte administratie, goede interne communicatie en tijdige en correcte correspondentie
• Correspondentie voor het bestuur verzorgen en tijdig antwoorden op inkomende post en e-
mail
• Zorgen dat Informatie verzameld, geordend en gearchiveerd en toegankelijk en veilig wordt
opgeslagen (o.a. documentmanagement, contractmanagement, CRM)
• Periodieke (bestuurs)vergaderingen plannen, inhoudelijk voorbereiden (agenda) en
notuleren
• (Contractuele) afspraken en actiepunten naleven
• Correcte inschrijving bij KvK en inhoud statuten verzorgen

Onderhoudt het netwerk en breidt het netwerk uit
• De organisatie vertegenwoordigen en als aanspreekpunt fungeren
• Draagvlak creëren voor de visie & missie en activiteiten van de organisatie verantwoorden bij
stakeholders
• Verbinden met relevante personen en organisaties en onderhouden van bestaande externe
relaties


3 KANDIDAATPROFIEL
Kennis & vaardigheden
• kennis van het culturele veld in Harderwijk e.o.
• kennis van Cultural Governance Code
• kennis van IT en geautomatiseerde systemen voor documentenopslag, CRM en administratie
• bestuurlijke ervaring en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen
• ervaring met projectmanagement en administratie
• inzicht in maatschappelijke en culturele vraagstukken
• mondeling en schriftelijk communicatief vaardig, kan redigeren en schrijft foutloos
Nederlands

Persoonlijke eigenschappen
• heeft een culturele en maatschappelijke belangstelling
• beschikt over politieke sensitiviteit
• is nauwkeurig, zorgvuldig en gestructureerd
• is een projectmanager die een goed overzicht kan houden en kan coördineren
• heeft geen persoonlijk belang in een van de culturele organisaties in en om Harderwijk
• woont in Harderwijk of omgeving (maximale reisafstand: één uur)
Competenties
draagvlak creëren, verbinden, beslissen, verantwoorden, (aan)sturen, coördineren, organiseren,
(digitaal) administreren, (digitaal) archiveren, plannen, communiceren, notuleren, (digitaal)
corresponderen, schrijven, redigeren, spreken in openbaar, overzicht houden, bewaken,
onderzoeken

Geïnteresseerd? 

Denk jij een waardevolle aanvulling te kunnen zijn voor de programmaraad? Reageer dan vóór 15 november 2020 door een korte motivatie en CV te sturen naar info@stadalspodium.nl. We nemen daarna contact met je op voor een eventueel kennismakingsgesprek.